Dienstverlening

Het examenprogramma van het profiel D&P biedt scholen de ruimte en kansen het onderwijsprogramma D&P in te richten zoals dat past bij de scholen en de regio. Dit heeft tot gevolg dat scholen werken met en aan allerlei varianten van D&P-programma’s. De deur naar de eigen ambitie staat open en er is veel ruimte voor een eigen wending. De toekomst biedt ruimte en kansen voor het D&P-profiel en ons platform maakt zich sterk voor scholen om deze ruimte te benutten.

Starten met het profiel Dienstverlening en Producten vraagt om ondernemerschap, inzicht en kennis – en dat allemaal in het belang van de leerling. Wij helpen je hier graag bij op weg.

Neem voor een vrijblijvend gesprek gerust contact op met Barbera Wiersma (bwiersma@platformdenp.nl) of Karin Verschoor (kverschoor@platformdenp.nl).

Brochure van het Platform vmbo Dienstverlening en Producten

Drie p’s

Onze dienstverlening kenmerkt zich door drie p’s, te weten professionalisering, profilering en positionering.

Professionalisering

In het kader van professionalisering organiseren we de volgende activiteiten:

 • regionale netwerkbijeenkomsten en een landelijke netwerkbijeenkomst – uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de scholen onderling; de bijeenkomsten worden zo vormgegeven dat deze recht doen aan verschillen in fase van ontwikkeling en onderwijsaanbod tussen de scholen; zij houden rekening met de vragen van en tijdsfasering binnen de scholen en dragen bij aan het vergroten van kennisdeling tussen de scholen
 • themabijeenkomsten – tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op thema’s die worden aangedragen door de leden
 • (door)ontwikkeling van voorbeeldlesmateriaal en didactische ondersteuning in het gebruik ervan in zowel onderbouw als bovenbouw
 • ondersteuning van scholen bij de visieontwikkeling, vormgeving, borging en (door)ontwikkeling van het onderwijsprogramma D&P, aangepast aan de context van de eigen school en omgeving
 • informatievoorziening door middel van Infobox en Helpdesk
 • ontwikkeling van een aanbod van een initiële lerarenopleiding en bij- en nascholingstrajecten door samenwerking met hogescholen en scholingsinstituten

Positionering

Voor alle leerlingen binnen het onderwijs is het profiel D&P een ideale basis voor de brede ontwikkeling en oriëntatie die zij nodig hebben om zich voor te bereiden op de toekomst. We werken aan een nog betere positionering van D&P in Nederland door gezamenlijk met scholen promotieactiviteiten uit te werken.

Ben je een school of een leerling en ben je op zoek naar een opdrachtgever voor een D&P-opdracht? Neem contact op via info@platformdenp.nl.

Het Platform is doorgaand op zoek naar:

 • promotiemateriaal (AVG-proof)
 • ontwerpen voor posters D&P
 • ontwerpen voor (ansicht)kaarten D&P
 • fotomateriaal D&P voor op de website, social media en de nieuwsbrief
 • film over de mogelijkheden van D&P op jouw school
 • ontwerpen van beeldmateriaal voor bij socialmediaberichten
 • berichten / interviews over D&P voor social media
 • artikelen / ervaringen / good practice van D&P-onderwijs op jouw school

Profilering

Het Platform vmbo D&P heeft een stevige positie verworven als gesprekspartner en gezichtsbepaler in het brede vmbo-veld en omgeving. Hierover voeren wij overleg met relevante partijen zoals:

 • Stichting Platforms vmbo (SPV)
 • VO-raad
 • Ministerie van OCW
 • SLO
 • CvTE
 • CITO