D&P en LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Het onderwijsprogramma D&P gaat uit van een brede (loopbaan)oriëntatie en verschillende manieren van leren, leven en werken. De continue veranderingen in het werk en de maatschappij vereisen dat toekomstige werknemers zich wendbaar en weerbaar ontwikkelen, zodat zij flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt en de samenleving. Zo wordt er binnen het onderwijs gewerkt aan gedegen, brede opleidingen waarbij leerlingen zich kunnen oriënteren op verschillende soorten werk en daarbij verschillende praktijkgerichte vaardigheden kunnen aanleren. Hierbij komen alle leerlingen in contact met verschillende werkvelden uit de sectoren, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor hun toekomstige plek op de arbeidsmarkt. Een brede loopbaanontwikkeling en -begeleiding is het motto. Een breed scala aan beroepen en werkvelden vormt daarom de context voor ervaringen van leerlingen. Elke school geeft inhoud aan zijn eigen onderwijsprogramma op basis van het examenprogramma, de regio waarin de school ligt en de eigen visie (ambitie) en expertise van de school.

Bij het onderwijsprogramma D&P helpt een krachtig LOB-traject leerlingen bij deze oriëntatie. Kijk voor meer informatie over de invulling van het LOB-traject binnen D&P op deze website in de Infobox bij het onderwerp LOB.

Een overzicht van hoe LOB in te passen is binnen D&P kun je hier downloaden.

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen (VH) en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het Expertisepunt opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van leerlingen en studenten.

Voor informatie, inspiratie, praktijkvoorbeelden en tools voor LOB binnen het vmbo, kijk op de website van het Expertisepunt LOB.

Bekijk twee praktijkvoorbeelden van de inbedding van LOB binnen D&P op: SG Newton en Metameer.

Hoe kun je als vmbo-school invulling geven aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en hier in de praktijk mee aan de slag gaan? Bekijk hier de handreiking voor scholen.

Klik hier voor de bijeenkomsten van het Expertisepunt LOB.