Gezocht: scholen die het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid aanbieden.

De Bizoncompagnie is op zoek naar vmbo-scholen die willen samenwerken met defensie en de VeVa-mbo’s in de regio om het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid meer inhoud en diepgang te geven. Gedacht wordt o.a. aan gastlessen, kennismakingsdagen voor docenten, doedagen voor docenten en decanen, doedagen voor leerlingen en waar eventueel nog meer behoefte aan is.  

Mijn naam is Rob Prins en ik ben verbonden aan de Bizoncompagnie van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. De Bizoncompagnie is in 2018 opgericht om ervoor te zorgen dat er invulling komt voor de inmiddels meer dan 800 vacatures op de Johannes Postkazerne in Havelte. Deze vacatures betreffen alle voorkomende functies op de kazerne, onder meer op het gebied van ICT, logistiek, bedrijfsautotechniek, zorg en niet in de laatste plaats de pantserinfanterie. De toestroom van sollicitanten via de reguliere weg is niet voldoende om de uitstroom van defensiepersoneel op te vangen en zodoende wordt het aantal vacatures gestaag groter. De toestroom via de mbo-opleiding Vrede en Veiligheid is evenmin toereikend. Dit komt mede doordat er te weinig vmbo’ers doorstromen naar deze opleiding. Wij zijn bij de Bizoncompagnie van mening dat de belangstelling voor een baan bij Defensie al kan ontstaan op het vmbo en wel bij het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en Veiligheid.
Met deze brief willen wij graag inventariseren op welke vmbo-scholen het keuzevak aangeboden wordt en/of welke vmbo-scholen dit keuzevak in de toekomst aan willen bieden. Tevens willen wij graag weten of er behoefte bestaat onder de docenten van het keuzevak om een bezoek te brengen aan de kazerne en met de scholencampagne in overleg te gaan. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u dit kenbaar maken via bizoncie.scholenproject@mindef.nl of 06-30927963.

Met vriendelijke groet, BIZONCOMPAGNIE

R.J. Prins
Hoofd scholencampagne

Wat is nu leuker? 80 filmbegrippen uit een boek leren of een spel spelen? Dat laatste kan nu met 60fps. Kijk naar iemand die een spelletje speelt. Die wil het spel winnen. Deze intrinsieke motivatie om te winnen zorgt ervoor dat de leerlingen zo goed mogelijk antwoorden willen geven. Dat gedrag staat soms haaks op dat van leerlingen die de begrippen uit een boek moet leren. Leren wordt leuk met 60fps! En ze hebben niet door dat ze aan het leren zijn.

Het leermiddel 60fps is door een docent D&P ontwikkeld voor de leerlingen van het vmbo die het profiel Dienstverlening en Producten volgen. Bij de module Multimediale producten maken moeten de leerlingen veel begrippen kennen die bijvoorbeeld met film te maken hebben. Leerlingen kunnen punten verzamelen door antwoord te geven op vragen over filmbegrippen. Hebben ze de vraag goed beantwoord, dan krijgen ze de vragenkaart met de daarbij behorende punten. De speler met de meeste punten heeft gewonnen. Een uitzondering is de Twistkaart: als iemand die pakt krijgt het spel weer een totaal andere wending. Tijdens het spel zijn de leerlingen kritisch op elkaar, bleek uit de playtesten. Een goed antwoord levert namelijk punten op voor de tegenstander. Door het discussiëren over het al dan niet juiste antwoord beklijft de stof ook beter.

Wil je meer informatie of een spel aanschaffen voor € 54,95? Stuur dan een mail naar info@johnniesartwork.nl.

Link naar de website: https://www.johnniesartwork.nl/educatie.html

Het Platform vmbo D&P roept collega’s op om deel te nemen aan een regionaal collegiaal visitatietraject. Dit visitatietraject heeft als doel het D&P-onderwijs binnen jouw school te verbeteren of in ieder geval een kwaliteitsimpuls van het D&P-onderwijsprogramma te realiseren.

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige en passende implementatie van het D&P-programma in scholen. Daarbij speelt de kwaliteitsvraag een belangrijke rol. De keuze voor D&P komt vooral voort uit de behoefte van scholen om een aantrekkelijker, actueler en kwalitatief beter onderwijsaanbod te leveren. Scholen hebben veel ruimte gekregen om het programma voor een belangrijk deel zelf in te vullen en vorm te geven. Dat neemt niet weg dat verantwoording moet worden afgelegd over de kwaliteit aan de leerlingen, ouders, inspectie en regionale partners.

Een belangrijk instrument om te ontdekken hoe het met de kwaliteit van het onderwijs gesteld is, is collegiale visitatie. Bij collegiale visitatie worden collega’s van andere scholen uitgenodigd om de school te bezoeken. Deze zogenaamde ‘kritische vrienden’ wordt gevraagd hun visie te geven op onderwerpen (gang van zaken in de school), bepaald door de ontvangende school. De ontvangende school verstuurt relevante informatie naar de bezoekende scholen.

Het doel van collegiale visitatie is:

  • verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door de betrokken docenten en de schoolleiding een spiegel voor te houden;
  • informeren van stakeholders over de kwaliteit van het onderwijs;
  • eventueel rapportage aan de inspectie over de zelfreflectie van de school met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.

Het Platform vmbo D&P wil de komende periode collegiale visitatie inzetten als middel om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Hiervoor is een werkboek ontwikkeld waarmee de scholen de visitatie op een vergelijkbare manier kunnen uitvoeren. Het werkboek is te vinden op onze website, in de Infobox bij Inrichting & doorontwikkeling.

Wanneer scholen elkaar bezoeken is het leereffect tweezijdig: de school die gevisiteerd wordt krijgt nuttige informatie van de visitatiecollega’s en de visitatiecollega’s zien hoe een andere school het onderwijs heeft vormgegeven. Hierdoor krijgen zij op hun beurt weer informatie die voor de eigen school bruikbaar is. Het werkboek bevat een uitgewerkt stappenplan voor collegiale visitatie in de school. Per stap wordt beschreven wat de te visiteren school moet doen en wat de taken zijn van de visitatiecollega’s. Op deze manier is de collegiale visitatie eenvoudig uit te voeren en wordt niets over het hoofd gezien. Meld je hier aan info@platformdenp.nl!

Zoek je als D&P-school samenwerking met externe partners (bedrijven en instellingen) om leerlingen gezamenlijk kennis te laten maken met de arbeidsmarkt? Gebruik dan deze handige brochure om aan bedrijven en instellingen toe te lichten wat het vmbo profiel Dienstverlening & Producten precies inhoudt! Op de brochure is ruimte om informatie te vermelden van jouw vmbo-school, zodat contacten gelegd kunnen worden. Download hier de brochure D&P, doet u mee?