FAQ

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

Mag je profielmodules van een profielvak inzetten als keuzevak bij een ander profielvak ?

Ja, je mag de profielmodules van een ander profiel als keuzevak aanbieden. Dit moet wel zijn opgenomen in het PTA van de beroepsgerichte keuzevakken.

Mag je het cspe afnemen in leerjaar 3?

Ja, je hebt als school de mogelijkheid om het profielvak af te sluiten met een cspe in leerjaar 3 en dan in leerjaar 4 de leerlingen de mogelijkheid bieden om zich te concentreren op de keuzevakken. Dit geef je aan in het PTA van het profielvak.
Als het cspe voor het beroepsgericht programma in het derde leerjaar wordt afgenomen blijft het behaalde cijfer voor dit cspe níet staan als de leerling als examenkandidaat in het vierde leerjaar zakt voor het examen. Dit betekent dat een gezakte kandidaat die klas 4 overnieuw doet het cspe van het beroepsgerichte programma wederom moet afleggen. De behaalde cijfers voor het schoolexamen van het beroepsgerichte programma en de behaalde schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken mogen wel blijven staan mits dat bij het beleid van de school hoort en in het PTA staat beschreven.

Mag je Adobe Muse gebruiken?

Adobe is gestopt met de ondersteuning van Adobe Muse. Dit betekent niet dat je Adobe Muse niet meer kunt gebruiken. Echter, doordat de ondersteuning wegvalt heb je ook geen terugvaloptie meer –  bijvoorbeeld als er wat gebeurt tijdens het examen. Daarom is het toch verstandig om over te schakelen naar een andere softwareprogramma, eventueel van Adobe.

Is het toegestaan om een softwareapplicatie tijdens het cspe online te gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van website?

Het College voor Toetsen en Examens heeft een richtlijn geschreven. In de vakspecifieke informatie staat het gebruik van onlineapplicaties tijdens het cspe beschreven. Vanaf het examenjaar 2020 is het onder voorwaarden toegestaan om onlineapplicaties bij de afname van de cspe’s te gebruiken. In de documenten Digitaal toetsen en examineren: Facet en cspe-applicaties 2023 en Voorwaarden gebruik onlineapplicaties bij cspe’s wordt aangegeven aan welke voorwaarden de school moet voldoen.

Is het mogelijk dat leerlingen bij een bedrijf keuzevakken volgen? Zo ja, aan welke voorwaarden moeten de bedrijven voldoen en hoe kunnen we dit wegzetten in het PTA?

Ja, dat mag en dit wordt zelfs toegejuicht. Op deze wijze wordt zinvolle invulling gegeven aan de relatie tussen de school en het bedrijfsleven en aan betekenisvol en contextrijk leren. Je dient als school met de stagebieder goede afspraken te maken, waarbij de door de school geformuleerde leerdoelen van het keuzevak leidend zijn; de stagebieder dient de leerlingen in de beheersing van die leerdoelen te begeleiden.

Omschrijf in je PTA duidelijk wat er wanneer getoetst gaat worden en dat de toetsing onder de verantwoordelijkheid van de school blijft. De stagebieder kan dan een medebeoordelaar worden.

Waar kan ik meer informatie vinden over softwareprogramma’s voor D&P?

We hebben bij de scholen een ‘consumentenonderzoek’ uitgevoerd over gebruikerservaringen van softwareprogramma’s. Verschillende scholen hebben antwoord gegeven op vragen over gebruikersgemak, kosten en voor- en nadelen.

De gebruikerservaringen zijn hier te bekijken.

Welke leermiddelen zijn er beschikbaar voor D&P?

Voor leden heeft het platform gratis lesmateriaal beschikbaar. Dit wordt beschikbaar gesteld via onze Infobox. Voor meer informatie, klik hier.

Ook zijn er diverse educatieve uitgeverijen die methodes voor D&P aanbieden. Voor meer informatie, klik hier.

Van de examensecretaris moet ik het PTA voor het profiel Dienstverlening en Producten op 1 juli inleveren, maar de syllabus voor het komend examenjaar is nog niet bekend. Hoe moet dat nou?

Het is goed om te beschrijven hoe het proces verloopt buiten en binnen de school.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE)  is verantwoordelijk voor de publicatie van de syllabus. In de maanden januari/februari wordt de conceptsyllabus gepubliceerd met daarin verwerkt de resultaten van de evaluatie en de veldraadpleging. Het is gebruikelijk dat het Bestuur van het CvTE zich in de eerste helft van juli uitspreekt over de conceptsyllabus en die ter goedkeuring voorlegt aan de minister. De publicatie van de vastgestelde syllabi volgt dan in de tweede helft van juli.

Ieder jaar moet het PTA vóór 1 oktober zijn vastgesteld door het bevoegd gezag van de school en aan de Onderwijsinspectie zijn gezonden. Tevens dient er ook een exemplaar uitgereikt te worden aan de leerlingen die dat jaar examen afleggen.

De medezeggenschapsraad van de school heeft een instemmingbevoegdheid over de vaststelling of wijziging van het PTA. Daarom wordt op schoolniveau gesteld dat het PTA op 1 juli ingeleverd dient te worden bij de examensecretaris.

Van de ontbrekende synchronisatie tussen de vaststellingslijn (CvTE) en de uitwerkingslijn (schoolorganisatie) van de syllabus en het PTA is het logische gevolg dat de docenten zich bij het uitwerken van het PTA richten op de conceptsyllabus. Het is in dezen aanbevelenswaardig dat het door de docenten ingeleverde PTA ook de conceptstatus aangemeten krijgt. Nadat de definitieve syllabus is gepubliceerd moet er een vergelijking plaatsvinden tussen de definitieve versie van de syllabus en de conceptversie van het PTA. Na deze vergelijking kan de definitieve status toegekend worden aan het PTA.