Extra ingelaste Algemene Ledenvergadering

Vereniging Platform vmbo Dienstverlening en Producten

Wat:                       Tweede ingelaste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Platform vmbo Dienstverlening en Producten
Wanneer:              Woensdag 29 mei 2024
Tijd:                        16.30-17.00 uur
Waar:                     Online - via Teams

Toelichting:
Op 14 mei 2024 hebben wij een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeroepen i.v.m. een vereenvoudiging van onze structuur zoals besloten op de ALV dd. 7 februari 2024 (zie bijlage 1). Dit omhelst het voorstel tot het opheffen van onze vereniging platform VMBO Intersectoraal en een aanpassing van de statuten van de stichting VMBO Dienstverlening en Producten (zie bijlage 2).

Voor besluitvorming is statutair vastgelegd dat 2/3e van de leden aanwezig hadden moeten zijn bij deze ALV. Dit quorum is niet gehaald, en daarom is ter vergadering een nieuwe vergadering uitgeroepen.

De agenda voor de vergadering luidt:

  1. Opening
  2. Concept statuten stichting platform Dienstverlening en Producten (bijlage 2)
  3. Voorstel tot ontbinding van de vereniging
  4. Voorstel bestemming batig saldo
  5. Voorstel benoeming bewaarder van de boeken en bescheiden
  6. Sluiting

Let op:

*      In deze nieuwe vergadering wordt over hetzelfde voorstel tot ontbinding besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden.