Lidmaatschap

Lidmaatschap van het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P)

Het Platform vmbo D&P is een netwerkorganisatie waar leden elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Het doel van dit platform is om leden te begeleiden bij de ontwikkeling, het invoeren en het actueel houden van D&P-onderwijs op maat.
Het koersplan Expeditie D&P 2020-2024 beschrijft vanuit welke missie en visie het Platform vmbo D&P de toekomst tegemoet gaat treden.

Activiteiten waaraan alle leden kunnen deelnemen

Ons platform biedt schoolleiders, docenten en ondersteuners de ruimte om een professionele dialoog te voeren over de keuzes die zij hebben. Hierbij spelen netwerkbijeenkomsten een belangrijke rol, evenals informatievoorziening. Daarnaast stelt het platform via een zogeheten Infobox middelen ter beschikking zoals voorbeeldlesmateriaal.

Het platform organiseert de volgende activiteiten.

Netwerkbijeenkomsten

In zes regio’s verspreid over Nederland vinden twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten plaats. Tijdens netwerkbijeenkomsten komen aan de orde:

  • uitwisseling van kennis en ervaring
  • informele professionalisering
  • thematische verdieping ten aanzien van het D&P-onderwijs en -examenprogramma
  • actuele ontwikkelingen in het vmbo

Themabijeenkomsten

Twee keer per jaar worden verdiepende themabijeenkomsten aangeboden, zowel fysiek als online.

Landelijke netwerkbijeenkomst

Aan het einde van elk schooljaar is er een landelijke netwerkbijeenkomst.

Alle activiteiten zijn te vinden op deze website, onder Activiteiten.

Waar kunnen leden gebruik van maken?

Infobox
De Infobox bevat zowel algemene informatie als documenten over specifieke onderwerpen en een keur aan voorbeeldleermiddelen, exclusief bedoeld voor leden van het Platform vmbo D&P. Om toegang te krijgen tot de Infobox heb je inloggegevens nodig. Die ontvang je op het moment dat de school lid wordt van het Platform vmbo D&P. De Infobox is te bereiken via deze website, www.platformdenp.nl/infobox.

Helpdesk
Leden kunnen te allen tijde bij ons terecht met vragen over het profiel D&P en verwante onderwerpen, zoals bevoegdheden, examinering, wet- en regelgeving etc. De helpdesk is te bereiken via info@platformdenp.nl.

Wat kunnen leden nog meer van ons platform verwachten?

  • actualisatie van bestaand voorbeeldlesmateriaal van het Platform vmbo D&P en het bevorderen van uitwisseling van voorbeeldlesmateriaal tussen scholen
  • vraaggestuurde ondersteuning van scholen bij de visieontwikkeling, implementatie, borging en (door)ontwikkeling van het programma D&P; hulp bij het vormgeven van het onderwijsprogramma D&P, in afstemming op de context van de eigen school en omgeving
  • informatief gesprek met scholen in de transitie naar D&P, ook gericht op tl-/mavoscholen
  • ondersteuning bij ontwikkeling en borging van een verantwoord kwaliteitsbeleid
  • informatievoorziening via website, maandelijkse nieuwsbrief en sociale media
  • het behartigen van de belangen van scholen en docenten die het profiel D&P aanbieden; het platform is gesprekspartner voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de VO-raad, hogescholen, de MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), SLO, College van Toetsen en Examens (CvTE), Cito en andere relevante partners

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 2.900,- per schooljaar. Dit bedrag is inclusief alle activiteiten die het Platform vmbo D&P biedt. Gl/tl-scholen, vso-scholen en scholen op de Waddeneilanden (en in omvang vergelijkbare scholen) betalen een gereduceerd tarief. De kosten voor het lidmaatschap worden berekend per schooljaar. Wanneer een school gedurende het lopende schooljaar lid wil worden, wordt een tarief naar rato berekend. Beëindiging van het lidmaatschap voor een komend schooljaar dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 31 juli van het lopende schooljaar.

Organisatie
Het Platform vmbo D&P is een vereniging. Leden zijn (eindverantwoordelijke) schoolleiders vmbo of hun gemandateerden die in hun scholen het profiel D&P aanbieden. Per 1 mei 2022 zijn 174 scholengemeenschappen met 244 vmbo-locaties aangesloten bij de vereniging.

De vereniging kiest uit haar midden een bestuur. Het bestuur bestaat uit vier personen. Het bestuur overlegt vier keer per jaar. Daarnaast heeft het bestuur als belangrijkste taak het bijeenroepen en voorzitten van de algemene ledenvergadering.
De vereniging heeft een raad van advies. Deze bestaat uit vier personen die binnen het onderwijs en bedrijfsleven het beroepsonderwijs een warm hart toedragen. De raad van advies overlegt twee keer per jaar samen met het bestuur.

Als operationeel instituut van het Platform vmbo D&P is er de Stichting vmbo D&P. Vanuit de stichting organiseren de medewerkers van het bestuursbureau de activiteiten zoals hierboven beschreven.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met jullie om een en ander toe te lichten.

Barbera Wiersma    06–30989850     bwiersma@platformdenp.nl
Karin Verschoor      06–45435243     kverschoor@platformdenp.nl

Ben je geïnteresseerd in ons platform en denk je dat wij iets voor jouw school kunnen betekenen? Neem contact met ons op via het contactformulier op onze site of telefonisch via 06-23817832.