Profiel D&P

Waar is de informatie te vinden over hoeveel profielmodules je van een profielvak mag inzetten als keuzevak bij een ander profielvak ?

Ja, je mag de profielmodulen van een ander profiel als keuzevak aanbieden. Dit moet wel zijn opgenomen in het PTA van de beroepsgerichte keuzevakken. U mag maximaal 2 profielmodulen uit hetzelfde profielvak als keuzevak volgen.

Mag je het CSPE afnemen in leerjaar 3?

Ja, je hebt als school de mogelijkheid om het profielvak af te sluiten met een CSPE in leerjaar 3 en dan in leerjaar 4 de leerlingen de mogelijkheid bieden om zich te concentreren op de keuzevakken. Dit geef je aan in het PTA van het profielvak.

Mag je Adobe Muse gebruiken?

Adobe is gestopt met de ondersteuning van Adobe Muse. Dit betekent niet dat je Adobe Muse niet meer kan gebruiken. Doordat de ondersteuning wegvalt, heb je ook geen terugvaloptie meer,  bijvoorbeeld als er wat gebeurt tijdens het examen. Het is wat dat betreft verstandig om over te schakelen naar andere softwareprogramma’s eventueel van Adobe.

Is het toegestaan om een software applicatie tijdens het CSPE online te gebruiken voor b.v. het maken van website?

Het College voor Toetsen en Examens heeft een richtlijn geschreven. In de vakspecifieke informatie staat het gebruik van onlineapplicaties tijdens het cspe beschreven. Vanaf het examenjaar 2020 is het onder voorwaarden toegestaan om online-applicaties bij de afname van de cspe’s te gebruiken. In het document ‘Digitaal toetsen en examineren: Facet en cspe-applicaties 2023’ en ‘Voorwaarden gebruik online applicaties bij cspe’s’, wordt aangegeven aan welke voorwaarden de school moet voldoen.

Is het mogelijk dat leerlingen bij een bedrijf keuzevakken volgen? Zo ja, aan welke voorwaarden moeten de bedrijven voldoen en hoe kunnen we dit wegzetten in het PTA?

Ja, dat mag en dit wordt zelfs toegejuicht. Op deze wijze wordt zinvolle invulling gegeven aan de relatie tussen de school en het bedrijfsleven en aan betekenisvol en contextrijk leren. Je dient als school met de stagebieder goede afspraken te maken, waarbij de door de school geformuleerde leerdoelen van het keuzevak leidend zijn, omdat de stagebieder de leerlingen in de beheersing van die leerdoelen dient te begeleiden.

Omschrijf in je PTA duidelijk wat er wanneer getoetst gaat worden en dat de toetsing onder de verantwoordelijkheid van de school blijft. De stagebieder kan dan een medebeoordelaar worden.

Waar kan ik meer informatie vinden over softwareprogramma’s voor D&P?

We hebben met de scholen een ‘Consumenten Onderzoek’ gedaan naar gebruikservaringen softwareprogramma’s. Verschillende scholen hebben antwoord gegeven op vragen als gebruikersgemak, kosten, voor- en nadelen.

De gebruikerservaringen zijn hier te bekijken.

Welke leermiddelen zijn er beschikbaar voor D&P?

Voor leden heeft het platform gratis lesmateriaal beschikbaar. Dit wordt beschikbaar gesteld via onze Infobox. Voor meer informatie klik hier.

Er zijn diverse educatieve uitgeverijen die methodes voor D&P aanbieden. Voor meer informatie klik hier.

 De school wil de examinering van het beroepsgerichte vak D&P in de toekomst in klas drie gaan afnemen. De vraag is: Zijn er examenresultaten bekend van scholen die dat in het verleden ook hebben gedaan ? En hoe dat is bevallen?

De resultaten kunnen worden ingezien op de website van Examenblad.

Gemiddeld genomen liggen de resultaten bij afname in leerjaar 3 0,2  punt lager dan in leerjaar 4, getuige de resultaten over het jaar 2017 en 2018.
Scholen hebben hun argumenten vastgelegd in twee websites, waarvan je de URL hieronder aan treft. De eerste geeft de argumenten waarom je de afname liever niet in leerjaar 3 doet en de andere de argumenten geeft 4 argumenten waarom je het wel in leerjaar 3 moet doen.

  1. https://boomberoepsonderwijs.nl/vernieuwing-vmbo-3-argumenten-cspe-leerjaar-4/
  2. https://boomberoepsonderwijs.nl/4-argumenten-cspe-leerjaar-3/

Het is dus een afweging die iedere school voor zich dient te maken.

De resultaten kunnen worden ingezien op de website van Examenblad.

Gemiddeld genomen liggen de resultaten bij afname in leerjaar 3 0,2  punt lager dan in leerjaar 4, getuige de resultaten over het jaar 2017 en 2018.
Scholen hebben hun argumenten vastgelegd in twee websites, waarvan je de URL hieronder aan treft. De eerste geeft de argumenten waarom je de afname liever niet in leerjaar 3 doet en de andere de argumenten geeft 4 argumenten waarom je het wel in leerjaar 3 moet doen.

Van de examensecretaris moet ik het PTA voor het profiel Dienstverlening en Producten op 1 juli inleveren, maar de syllabus voor het komend examenjaar is nog niet bekend. Hoe moet dat nou?

Het is goed om te beschrijven hoe het proces verloopt buiten en binnen de school.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE)  is verantwoordelijk voor de publicatie van de syllabus. In de maanden januari/februari wordt de concept-syllabus gepubliceerd met daarin verwerkt de resultaten van de evaluatie en de veldraadpleging. Het is gebruikelijk dat het Bestuur van het CvTE zich in de eerste helft van juli uitspreekt over de conceptsyllabus en dat ter goedkeuring voorlegt aan de Minister. De publicatie van de vastgestelde syllabi volgt dan in de tweede helft van juli.

Ieder jaar moet het PTA vóór 1 oktober zijn vastgesteld, door het bevoegd gezag van de school en aan de Onderwijsinspectie zijn gezonden. Tevens dient er ook een exemplaar uitgereikt te worden aan de leerlingen die dat jaar examen afleggen.

De medezeggenschapsraad van de school heeft een instemmingbevoegdheid over de vaststelling of wijziging van het PTA. Om hieraan te kunnen voldoen wordt op schoolniveau gesteld dat het PTA op 1 juli ingeleverd dient te worden bij de examensecretaris.

Vanwege de ontbrekende synchronisatie tussen de vaststellingslijn (CvTE) en de uitwerkingslijn (schoolorganisatie) van de syllabus en PTA is het logische gevolg dat de docenten zich bij het uitwerken van het PTA zich richten naar de concept-syllabus. Het is in deze aanbevelenswaardig dat het door de docenten ingeleverde PTA ook de conceptstatus aangemeten krijgt. Nadat de definitieve syllabus is gepubliceerd moet er een vergelijk plaatsvinden tussen de definitieve versie van de syllabus en de conceptversie van het PTA. Na dit vergelijk kan dan de definitieve status toegekend worden aan het PTA.