Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Stichting vmbo Dienstverlening & Producten

Als stichting vinden we het belangrijk dat er een goede klachtenbehandeling is in combinatie met een goede communicatie naar alle betrokkenen.

Wanneer je een klacht heeft, waaruit blijkt dat er niet aan jouw verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of die ontstaan is door een gebrek aan informatie en waarvan duidelijk is dat dit aandacht verdient van het bestuur, kun je deze indienen en zal de klacht op de onderstaande manier afgehandeld worden.

Indiening van klachten

 1. De klachtenverantwoordelijke bij Stichting vmbo Dienstverlening & Producten is backoffice medewerker Petra Prinsen-Koning.
 2. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend via mail info@platformdenp.nl.

Klachten via de post worden t.a.v. de backoffice medewerker gestuurd naar:

Stichting vmbo Dienstverlening & Producten, Cascademuur 22, 3991 VP Houten.

 1. Bij het indienen van de klacht graag de naw-gegevens, de datum van indiening en een omschrijving van de klacht vermelden.
 2. Wanneer telefonisch klachten worden aangenomen of tijdens een persoonlijk gesprek, zal de klacht bevestigd moeten worden om te controleren of de klacht goed begrepen is en of de klacht goed verwoord is, omdat (extra) misverstanden een oplossing in de weg kunnen zitten.
 3. De klachtenverantwoordelijke bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen en dat de klager binnen een week na indiening van de klacht schriftelijk een reactie ontvangt. (Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt de klager hierover tijdig – in elk geval ruim voor het verstrijken van deze periode – schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.)

Afhandeling van klachten

De klachtenverantwoordelijke:

 1. bekijkt de klacht en verzamelt eventuele relevante informatie;
 2. wint eventueel nadere informatie in bij de klager;
 3. bespreekt de klacht met een of meerdere bestuursleden (van het dagelijks bestuur);
 4. neemt een standpunt in;
 5. informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt;
 6. legt het standpunt vast in het klachtendossier;
 7. onderneemt actie, indien nodig, naar aanleiding van het gekozen standpunt;
 8. beschikking van de te volgen procedure voor de afhandeling van die klachten.