Profielschets bestuurslid

Het Platform vmbo Dienstverlening & Producten is een Vereniging. Leden zijn (eindverantwoordelijke) schoolleiders vmbo of hun gemandateerden, die in hun scholen het programma het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) aanbieden. Ruim 180 scholengemeenschappen met 250 vmbo-locaties aangesloten bij de Vereniging.

Het vertrekpunt bij de totstandkoming van de Stichting vmbo D&P was en is om de betrokkenheid van alle deelnemende scholen bij de inrichting van de vereniging en het platform zo groot mogelijk te laten zijn. Daarom is gekozen voor een bestuur waarin bestuurders en leidinggevenden van scholen met het profiel vmbo D&P vertegenwoordigd zijn. De vereniging kiest uit zijn midden een bestuur.

Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter (met een groot en betekenisvol landelijk netwerk), vicevoorzitter, secretaris/ penningmeester en een lid en komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. De belangrijkste taak van het bestuur is het bijeenroepen en voorzitten van de algemene ledenvergadering. Als operationeel instituut van het platform is er de Stichting vmbo D&P. Omdat de directeur van het bestuursbureau van de Stichting vmbo D&P een stevige eindverantwoordelijkheid heeft, vervult het bestuur van de Vereniging ook de rol van raad van toezicht (rvt). Hierdoor wordt kort en rechtsreeks toezicht gehouden op de uitvoering van de statuten van de Vereniging én van de inhoudelijke ontwikkeling van de Vereniging. De jaaragenda van de vereniging is bepalend voor de agenda van de raad van toezicht. De vergaderingen worden voorbereid door de directeur van het stichtingsbureau en de voorzitter van het bestuur/ rvt.

Om als lid van het bestuur optimaal te kunnen functioneren kunnen de volgende criteria een handreiking zijn:

 • Heeft een functie als bestuurder of (eindverantwoordelijk) schoolleider.
 • Heeft voldoende kennis van en inzicht in:
  • De dagelijkse praktijk van het vmbo.
  • Het profielvak Dienstverlening & Producten.
  • Strategisch onderwijsbeleid.
 • Heeft een visie t.a.v. vmbo Dienstverlening & Producten.
 • Is enthousiast en bevlogen voorstander van het profiel Dienstverlening & Producten.
 • Is op de hoogte van overheidsbeleid rond vmbo.
 • Weet effecten van politiek onderwijsbeleid en trends in de samenleving in te schatten m.b.t. het profiel Dienstverlening & Producten.
 • Is bereid een functie binnen het bestuur te bekleden (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester/secretaris) indien een functie vrij komt.
 • Weet als lid één of meer specialismen in te brengen ten behoeve van ondersteuning van het totale bestuur en de directeur/bestuurder.
 • Fungeert als lid mede als klankbord voor medebestuurders en directeur/bestuurder.
 • Kan het bestuur vertegenwoordigen bij externe activiteiten, indien aan de orde.
 • Heeft voeling en zo mogelijk binding met externe instanties die relevant zijn voor het Platform vmbo Dienstverlening & Producten.