Rapport schoolexaminering inspectie

Sinds incidenten in 2018 en 2019 is er gewerkt aan kwaliteitsverbetering van schoolexaminering. OCW heeft d.m.v. wetgeving de volgende zaken aangepast:

  • een aanscherping van de technische eisen waaraan het PTA moet voldoen
  • de inhoudelijke eis dat het schoolexamen een afsluitend karakter moet hebben
  • de instelling van de examencommissie als kwaliteitsborgend orgaan

In het voorjaar van 2023 heeft de inspectie een onderzoek in het veld uitgezet om te kijken hoe de kwaliteit van schoolexaminering ervoor staat. De volgende conclusies zijn getrokken:

Er is veel verbeterd t.o.v. 2019 maar er zijn ook nog aandachtspunten, waaronder:

  • In een kleine 40% van bezochte afdelingen bevatten PTA’s niet alle verplichte schoolexamendomeinen, al blijkt ook dat bij de uitvoering de verplichte stof dikwijls wel getoetst wordt. De administratieve inrichting en de concrete toetspraktijk verschillen hier dus.
  • Bij 71% van de bekeken PTA’s heeft het PTA een afsluitend karakter.
  • Alle onderzochte scholen hebben een examencommissie, maar de invulling van de rol van die commissie is vaak niet voldoende.
  • Examinering, los van de examenresultaten, lijkt dikwijls geen deel uit te maken van de kwaliteitscyclus van de besturen. Het zicht van besturen op de kwaliteit van de examinering is gering.

De inspectie komt dan ook met de volgende aanbevelingen:

  • Het bevoegd gezag dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de schoolexamens gegarandeerd wordt en dat de examencommissie haar rol kan vervullen. De examencommissie heeft hiervoor een stevig mandaat, deskundigheid, facilitering en scheiding tussen borgen en zorgen nodig.
  • De VO-raad dient zijn voorlichting aan besturen te continueren, zodat duidelijk is wat moet en wat mag.
  • OCW zou moeten bekijken of de wet– en regelgeving rondom schoolexaminering helder is. Uit het rapport blijkt dat scholen worstelen met de wettelijke bepalingen over onregelmatigheden en het herkansen en inhalen van schoolexamens. Hierdoor wijken scholen soms af van de wettelijke regels en voorschriften bij onregelmatigheden en bij het herkansen en inhalen van schoolexamenonderdelen. Bovendien wordt geadviseerd om de kwaliteit van de schoolexamentoetsen te laten onderzoeken.