Wat is nu leuker? 80 filmbegrippen uit een boek leren of een spel spelen? Dat laatste kan nu met 60fps. Kijk naar iemand die een spelletje speelt. Die wil het spel winnen. Deze intrinsieke motivatie om te winnen zorgt ervoor dat de leerlingen zo goed mogelijk antwoorden willen geven. Dat gedrag staat soms haaks op dat van leerlingen die de begrippen uit een boek moet leren. Leren wordt leuk met 60fps! En ze hebben niet door dat ze aan het leren zijn.

Het leermiddel 60fps is door een docent D&P ontwikkeld voor de leerlingen van het vmbo die het profiel Dienstverlening en Producten volgen. Bij de module Multimediale producten maken moeten de leerlingen veel begrippen kennen die bijvoorbeeld met film te maken hebben. Leerlingen kunnen punten verzamelen door antwoord te geven op vragen over filmbegrippen. Hebben ze de vraag goed beantwoord, dan krijgen ze de vragenkaart met de daarbij behorende punten. De speler met de meeste punten heeft gewonnen. Een uitzondering is de Twistkaart: als iemand die pakt krijgt het spel weer een totaal andere wending. Tijdens het spel zijn de leerlingen kritisch op elkaar, bleek uit de playtesten. Een goed antwoord levert namelijk punten op voor de tegenstander. Door het discussiëren over het al dan niet juiste antwoord beklijft de stof ook beter.

Wil je meer informatie of een spel aanschaffen voor € 54,95? Stuur dan een mail naar info@johnniesartwork.nl.

Link naar de website: https://www.johnniesartwork.nl/educatie.html

Het Platform vmbo D&P roept collega’s op om deel te nemen aan een regionaal collegiaal visitatietraject. Dit visitatietraject heeft als doel het D&P-onderwijs binnen jouw school te verbeteren of in ieder geval een kwaliteitsimpuls van het D&P-onderwijsprogramma te realiseren.

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige en passende implementatie van het D&P-programma in scholen. Daarbij speelt de kwaliteitsvraag een belangrijke rol. De keuze voor D&P komt vooral voort uit de behoefte van scholen om een aantrekkelijker, actueler en kwalitatief beter onderwijsaanbod te leveren. Scholen hebben veel ruimte gekregen om het programma voor een belangrijk deel zelf in te vullen en vorm te geven. Dat neemt niet weg dat verantwoording moet worden afgelegd over de kwaliteit aan de leerlingen, ouders, inspectie en regionale partners.

Een belangrijk instrument om te ontdekken hoe het met de kwaliteit van het onderwijs gesteld is, is collegiale visitatie. Bij collegiale visitatie worden collega’s van andere scholen uitgenodigd om de school te bezoeken. Deze zogenaamde ‘kritische vrienden’ wordt gevraagd hun visie te geven op onderwerpen (gang van zaken in de school), bepaald door de ontvangende school. De ontvangende school verstuurt relevante informatie naar de bezoekende scholen.

Het doel van collegiale visitatie is:

 • verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door de betrokken docenten en de schoolleiding een spiegel voor te houden;
 • informeren van stakeholders over de kwaliteit van het onderwijs;
 • eventueel rapportage aan de inspectie over de zelfreflectie van de school met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.

Het Platform vmbo D&P wil de komende periode collegiale visitatie inzetten als middel om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Hiervoor is een werkboek ontwikkeld waarmee de scholen de visitatie op een vergelijkbare manier kunnen uitvoeren. Het werkboek is te vinden op onze website, in de Infobox bij Inrichting & doorontwikkeling.

Wanneer scholen elkaar bezoeken is het leereffect tweezijdig: de school die gevisiteerd wordt krijgt nuttige informatie van de visitatiecollega’s en de visitatiecollega’s zien hoe een andere school het onderwijs heeft vormgegeven. Hierdoor krijgen zij op hun beurt weer informatie die voor de eigen school bruikbaar is. Het werkboek bevat een uitgewerkt stappenplan voor collegiale visitatie in de school. Per stap wordt beschreven wat de te visiteren school moet doen en wat de taken zijn van de visitatiecollega’s. Op deze manier is de collegiale visitatie eenvoudig uit te voeren en wordt niets over het hoofd gezien. Meld je hier aan info@platformdenp.nl!

Zoek je als D&P-school samenwerking met externe partners (bedrijven en instellingen) om leerlingen gezamenlijk kennis te laten maken met de arbeidsmarkt? Gebruik dan deze handige brochure om aan bedrijven en instellingen toe te lichten wat het vmbo profiel Dienstverlening & Producten precies inhoudt! Op de brochure is ruimte om informatie te vermelden van jouw vmbo-school, zodat contacten gelegd kunnen worden. Download hier de brochure D&P, doet u mee?
Wil je als D&P-school leerkrachten van de toeleverende basisscholen in jouw regio uitleg geven over de mogelijkheden van het D&P programma op jouw school? Gebruik dan de brochure speciaal voor leerkrachten van het basisonderwijs ‘Met D&P maak je het!’, met informatie over het vmbo profiel Dienstverlening en Producten. Op de brochure is ruimte om informatie te vermelden van jouw vmbo-school, zodat toegelicht kan worden hoe het D&P programma op jouw school eruitziet en contacten gelegd kunnen worden! Download hier de brochure.

Het profielvak D&P laat leerlingen breed oriënteren op de verschillende mogelijkheden die zij hebben op het mbo. Om uitleg te geven wat deze leerlingen binnen het vmbo profielvak D&P hebben gedaan heeft het Platform vmbo D&P speciaal voor mbo-docenten een brochure ontwikkeld. Op de brochure is ruimte gemaakt om informatie te vermelden van jouw vmbo-school, zodat vmbo- en mbo-docenten elkaar weten te vinden en contacten gelegd kunnen worden. Want een goede samenwerking begint met elkaar goed te leren kennen! Download hier de brochure Maak het in het mbo met D&P.

Het platform vmbo D&P organiseert allerlei activiteiten, lees in de nieuwsbrief van oktober 2022 welke en andere interessante mededelingen.

We kijken positief terug op de eerste ronde netwerkbijeenkomsten van de afgelopen maanden. De bijeenkomsten verliepen goed door de fijne organisatie van de gastscholen, de enthousiaste bijdrage van verschillende gastsprekers over de best practices D&P en de bijdrage van Expertisepunt LOB over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding binnen D&P. De deelnemers hebben positief gereageerd op de onderwerpen en de nieuwe opzet van de middag. De netwerkbijeenkomsten starten voortaan met een inlooplunch, gevolgd door een rondleiding met uitleg door de gastschool; zo kunnen deelnemers inspiratie opdoen aan de hand van verschillende D&P-leeromgevingen. Ook de mogelijkheid om een keuze te maken uit twee verschillende sessies in het programma werd positief beoordeeld. We hebben veel input gekregen voor onderwerpen tijdens de tweede ronde netwerkbijeenkomsten, zoals het organiseren en beoordelen van toetsen/het cspe en het nóg meer delen van contextrijke opdrachten. Natuurlijk blijft iedereen ook nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom het praktijkgerichte programma D&P. We kregen de tip om het programma wat minder strak in te richten zodat er meer ruimte voor netwerken en uitwisseling vrijgemaakt kan worden. Dat gaan we zeker doen! Voor de data van de tweede ronde netwerkbijeenkomsten klik hier. De PowerPointpresentaties van de eerste netwerkronde zijn te vinden op onze website www.platformdenp.nl, in de Infobox bij ‘Bijeenkomsten’.

Wie zijn de duurzaamste docenten van Nederland? Dat is de vraag waar we tijdens de Duurzame Docentverkiezing antwoord op gaan krijgen. Deze zoektocht is in volle gang; tot 1 november kan iedere docent zich aanmelden of aangemeld worden!

Met de Duurzame Docentverkiezing bedanken we alle docenten die het initiatief nemen om een duurzame mindset te creëren bij leerlingen en collega’s, in en rond de school. Deze leerkrachten zetten zich elke dag in om de jongere generatie voor te bereiden op de complexe toekomst die hen te wachten staat.

“Deze prijs heeft mij ontzettend geholpen om verder te gaan met duurzaamheid”, vertelt Colien Langerwerf (Duurzame Docent 2021 in het mbo). “Als je hem wint weet je gewoon dat je goed bezig bent en is je leidinggevende eerder geneigd om je nog meer vrijheid te geven.”

Een Duurzame Docent kun je op veel verschillende manieren zijn. Misschien nam je wel het initiatief voor een groen schoolplein? Geef je lessen over diversiteit? Betrek je leerlingen in het samenstellen van het onderwijs? Of praat je met leerlingen over welke duurzame keuzes zij zelf kunnen maken? Het draagt allemaal bij aan duurzaam onderwijs. Dus herken jij jezelf of een collega in dit verhaal? Meld je/hem/haar/hen dan hier aan voor de Duurzame Docentverkiezing 2022.

De Duurzame Docentverkiezing 2022 wordt mogelijk gemaakt door: Leren voor MorgenTeachers for Climate, Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs en Youth for Climate. Met medewerking van Meesters met Dromen, SME  en Pakhuis de Zwijger.

Bijscholingvmbo.nl blijft onverminderd populair. Ook docenten van de gemengde en theoretische leerweg weten de site steeds beter te vinden. Logisch, want de nieuwe leerweg komt eraan – of in elk geval het praktijkgerichte programma.

Mocht je op de site een D&P-cursus aantreffen die je graag zou willen volgen maar waarbij geen datum vermeld staat, aarzel dan niet even een berichtje te sturen naar kwartiermakerdenp@gmail.com.

Kwartiermaker Wiel Wijnen zal zich inspannen om snel – nog vóór de kerst – een datum op de site te krijgen.

Dus mocht je nog willen bijscholen in:

 • Website en webapplicatie ontwerpen en maken
 • Professionele korte film maken
 • Digi-spel ontwerpen en maken met GameMaker
 • Milieu, hergebruik en duurzaamheid; lessen ontwikkelen
 • Aan de slag in de professionele keuken en het restaurant
 • Programmeren met Arduino binnen robotica
 • Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
 • LEGO Mindstorms
 • Aantrekkelijk techniek; prettig kennismaken voor D&P
 • Product maken met CAD, 3D-printer, laser inclusief algemene technieken met handgereedschappen
 • Bijscholing SketchUp voor vmbo-docenten
 • Hoe geef ik vorm aan het praktijkgerichte programma Dienstverlening en Producten?
  of een van de tientallen andere cursussen: ga naar https://bijscholingvmbo.nl/ en profiteer van de nog altijd zeer voordelige prijzen.

Mijn naam is Guido Beckers en sinds april 2022 mag ik me lid van de raad van advies van het Platform vmbo D&P noemen.

Hoewel ik geboren en getogen ben in Maastricht, heb ik vierentwintig jaar in Brabant gewoond en gewerkt. Eerst als leraar Nederlands, later als adjunct-directeur en conrector. Ik was met name binnen het mavo- en vbo- (later vmbo-)onderwijs actief. In die periode ben ik ook twee jaar leerwegconsulent geweest voor de Projectorganisatie VMBO (OCW). Deze organisatie was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van de vier leerwegen en profielen binnen het vmbo. Velen zullen zich misschien nog herinneren dat de politiek toen besloot dat de term mavo moest blijven bestaan. Scholen mochten kiezen tussen theoretische leerweg of mavo.

Op 9 september 2001 (jawel, 9/11) keerde ik terug naar Maastricht om plaatsvervangend rector te worden van het toenmalige Jeanne d’Arc College. In de praktijk echter was ik de directeur van de vmbo-school die daarbij hoorde.

In de periode 2002 tot 2022 vervulde ik diverse functies als schoolleider/bestuurder voor de Stichting LVO. Eerst in Maastricht, later in Weert, daarna in Sittard-Geleen en tot slot weer in Maastricht. Mijn hart bleef altijd bij het vmbo en het beroepsonderwijs en ik heb aan veel ontwikkelingen binnen het vmbo ook landelijk een bijdrage mogen leveren. In 2007 mocht ik daarvoor de Johan van der Sanden erepenning ontvangen uit handen van Harry Grimmius.

In het kader van een goede loopbaanontwikkeling acht ik het van groot belang dat jonge mensen praktijkervaring opdoen. Met veel belangstelling heb ik dan ook kennisgenomen van De ambitie van De achtbaan [werkboek van het Platform vmbo D&P met handvatten voor de invoering of her(r)ijking van het onderwijsprogramma D&P, red.]. Ik hoop dat ik met mijn bijna vijfenveertigjarige ervaring binnen het vo in het algemeen en het vmbo in het bijzonder een bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van het onderwijsprogramma D&P. Misschien ontmoeten we elkaar op een van de netwerkmiddagen.

Ik wens jullie een succesvol en vooral plezierig onderwijsjaar 2022-2023.

Guido Beckers