Servicedocument examens 2021

Met dit servicedocument ontvangen scholen informatie over het eindexamen in schooljaar 2020-2021. In dit document worden de in de Kamerbrief van 12 februari 2021 aangekondigde extra maatregelen toegelicht samen met de eerder aangekondigde maatregelen uit de Kamerbrief van 16 december 2020. Ook wordt er aanvullende informatie gegeven over een aantal zaken waar mogelijk vragen over leven. Onderstaande informatie is van toepassing op alle leerlingen (regulier voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vavo en staatsexamen) die dit schooljaar het eindexamen in één of meerdere of alle vakken afleggen.1 Dit document is een toelichting op de maatregelen en sluit aan op het Besluit eindexamens 2021 dat op 16 maart 2021 wordt gepubliceerd. In dit besluit worden de aangekondigde maatregelen juridisch geborgd. Het besluit treedt op 16 april 2021 in werking.

Let op:

Voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo geldt eveneens dat één van deze vakken buiten beschouwing kan worden gelaten, en niet het gemiddelde van de keuzevakken. Voor de gemengde leerweg geldt dat de weging van de beroepsgerichte vakken wordt gebaseerd op de vakken waaraan is deelgenomen en waarvan de cijfers ook op de cijferlijst zichtbaar zijn. Als een vak (het beroepsgerichte profielvak of het beroepsgerichte keuzevak) buiten beschouwing wordt gelaten tellen de overige vakken nog steeds even vaak mee als ze deden voordat het vak buiten beschouwing werd gelaten. Hieronder wordt geschetst wat dit betekent voor een leerling die het beroepsgerichte profielvak en twee keuzevakken volgt:

  • Als het beroepsgerichte profielvak buiten beschouwing wordt gelaten: beide keuzevakken tellen 1 keer mee, het totaal wordt gedeeld door 2.
  • Als één van de keuzevakken buiten beschouwing wordt gelaten: het profielvak telt 2 keer mee, het overige keuzevak 1 keer, het totaal wordt gedeeld door 3.