Het Platform vmbo D&P roept collega’s op om deel te nemen aan een regionaal collegiaal visitatietraject. Dit visitatietraject heeft als doel het D&P-onderwijs binnen jouw school te verbeteren of in ieder geval een kwaliteitsimpuls van het D&P-onderwijsprogramma te realiseren.

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige en passende implementatie van het D&P-programma in scholen. Daarbij speelt de kwaliteitsvraag een belangrijke rol. De keuze voor D&P komt vooral voort uit de behoefte van scholen om een aantrekkelijker, actueler en kwalitatief beter onderwijsaanbod te leveren. Scholen hebben veel ruimte gekregen om het programma voor een belangrijk deel zelf in te vullen en vorm te geven. Dat neemt niet weg dat verantwoording moet worden afgelegd over de kwaliteit aan de leerlingen, ouders, inspectie en regionale partners.

Een belangrijk instrument om te ontdekken hoe het met de kwaliteit van het onderwijs gesteld is, is collegiale visitatie. Bij collegiale visitatie worden collega’s van andere scholen uitgenodigd om de school te bezoeken. Deze zogenaamde ‘kritische vrienden’ wordt gevraagd hun visie te geven op onderwerpen (gang van zaken in de school), bepaald door de ontvangende school. De ontvangende school verstuurt relevante informatie naar de bezoekende scholen.

Het doel van collegiale visitatie is:

  • verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door de betrokken docenten en de schoolleiding een spiegel voor te houden;
  • informeren van stakeholders over de kwaliteit van het onderwijs;
  • eventueel rapportage aan de inspectie over de zelfreflectie van de school met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.

Het Platform vmbo D&P wil de komende periode collegiale visitatie inzetten als middel om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Hiervoor is een werkboek ontwikkeld waarmee de scholen de visitatie op een vergelijkbare manier kunnen uitvoeren. Het werkboek is te vinden op onze website, in de Infobox bij Inrichting & doorontwikkeling.

Wanneer scholen elkaar bezoeken is het leereffect tweezijdig: de school die gevisiteerd wordt krijgt nuttige informatie van de visitatiecollega’s en de visitatiecollega’s zien hoe een andere school het onderwijs heeft vormgegeven. Hierdoor krijgen zij op hun beurt weer informatie die voor de eigen school bruikbaar is. Het werkboek bevat een uitgewerkt stappenplan voor collegiale visitatie in de school. Per stap wordt beschreven wat de te visiteren school moet doen en wat de taken zijn van de visitatiecollega’s. Op deze manier is de collegiale visitatie eenvoudig uit te voeren en wordt niets over het hoofd gezien. Meld je hier aan info@platformdenp.nl!